Algemene Leden Vergadering OGN

Opening
Voorzitter Rob Moonen heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. Hij geeft aan dat het jammer is dat de opkomst maar zo minimaal is ondanks dat er belangrijke zaken op het programma staan. Een speciaal woord van welkom wordt gericht aan burgemeester Schmalschläger en wethouder Bakker. Rob geeft het woord aan de burgemeester.

De burgemeester laat weten dat zij blij is met het initiatief van OGN om de gezamenlijke ondernemersverenigingen samen te brengen. Tevens geeft ze een opsomming van waar de gemeente op dit moment mee bezig is.

 • Eenwording gemeente Beekdaelen.
 • Investeringen binnen de gemeente: om er voor te zorgen dat voor de burgers van de gemeente Nuth alle punten naar tevredenheid worden afgerond.
 • Dankzij de eenwording komt er veel geld vanuit de provincie. Door de tweede kamer is de eenwording al goedgekeurd en de verwachting is dat volgende week de eerste kamer haar toestemming geeft.
 • Door de eenwording komen er nieuwe kansen en uitdagingen.
 • Het is een hele opgave om de duurzaamheid van de gemeente op de rit te krijgen. Er zal nog een grote slag gemaakt moeten worden.

Jaarverslag
Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

Financieel jaarverslag
Eric Hennekens geeft een toelichting op de jaarcijfers. We zijn financieel hard achteruit gegaan. Dit heeft te maken met extra investeringen en uitgaven. In de jaarcijfers van 2017 staat een forse uitgave betreffende de kerstverlichting. In de begroting van 2018 zal een groot gedeelte van dit bedrag ontvangen worden van de ondernemers die hieraan mee gedaan hebben. De contributie voor het MKB lidmaatschap wordt in 2018 betaald. Deze contributie heeft nog betrekking op het jaar 2017. In 2018 zijn wij gratis collectief lid.

De kascontrolecommissie geeft goedkeuring en bevestigt dat de cijfers kloppen. Een woord van dank aan Eric is hier zeker op zijn plaats.

Helaas moeten wij, na 12,5 jaar, afscheid nemen van ons bestuurslid Kara Petit. Wij hadden dat graag op deze avond officieel willen doen maar door afwezigheid van Kara (door privé-omstandigheden) zal dit afscheid op een later tijdstip plaatsvinden. De voorzitter is van mening dat in deze vergadering vermeld mag worden dat Kara veel en goed werk voor onze vereniging heeft verricht.

Activiteiten en nieuwsbrieven
De voorzitter geeft een toelichting op de activiteiten van het afgelopen jaar. Door alles nog eens op een rijtje te zetten in een overzicht blijkt dat OGN zeer actief is geweest.

Tevens is er een overzicht gemaakt betreffende de nieuwsbrieven van het afgelopen jaar. Ook hier was duidelijk zichtbaar dat we onze leden goed op de hoogte hebben gehouden van wat er speelde binnen de vereniging, maar zeker ook wat betreft de komende samenwerking met de andere drie ondernemersverenigingen.

Samenwerking MKB
Op de vraag wie van de leden de folder van MKB had gelezen, bleek dit maar een enkeling te zijn.

Rob geeft een duidelijke toelichting over hoe deze folder tot stand is gekomen. Daarnaast geeft hij inzage in de onderhandeling met MKB betreffende het lidmaatschap voor 2018. Duidelijk is naar voren gekomen dat zowel MKB als OGN in het eerste jaar niet voldoende hebben laten zien wat de voordelen van het collectieve lidmaatschap konden zijn. Vandaar dat er besloten is dat OGN voor dit jaar gratis collectief lid is van MKB.

In 2019 is OGN geen collectief lid meer van MKB. De leden kunnen dan wel via de stichting Beekdaelen lid blijven of worden van MKB. Voor een bedrag van €60,– per jaar.
De voordelen hiervan zijn zowel voor 2018 als 2019:

 • Leden van OGN krijgen toegang tot het ledenplatform van MKB.
 • Leden van OGN krijgen iedere veertien dagen een nieuwsbrief van MKB.
 • Leden van OGN krijgen een inschrijfformulier waarin ze kunnen aangeven of zij gebruik willen maken van het glossy Chapeau magazine, collectieve zorgverzekering VGZ en de korting op Buma en Sena.
 • Leden van OGN mogen gratis deelnemen aan de kennissessies van MKB.
 • Leden kunnen alle activiteiten waar ze gratis aan kunnen deelnemen vinden op de site van MKB.
 • Daarnaast zijn alle genoemde voordelen in de folder van toepassing op onze leden.

Samenwerking ondernemersverenigingen
De voorzitter geeft een toelichting op de huidige ontwikkelingen betreffende de oprichting van de stichting ondernemers Beekdaelen. Er wordt collectief zeer intensief en goed gewerkt, we zien allemaal de voordelen. Tijdens de uitreiking van de gemeentelijke innovatieprijs zal de oprichting een feit zijn. Er is op advies van een notaris gekozen voor een stichting. In een later stadium kan er dan alsnog gekozen worden voor een vereniging.

Op 1 juni zullen de besturen nader kennis met elkaar maken. De Makro heeft ons uitgenodigd om op die avond met een hapje en een drankje. Er zijn voor die avond ongeveer 80 plaatsen beschikbaar. Via een nieuwsbrief kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor deze bijeenkomst.

Contributie OGN 2019
Als bestuur hebben wij besloten om de contributie met ingang van 1 januari 2019 te verhogen naar € 100,- per jaar. Gezien de stijgende kosten en uitgaven is het niet meer mogelijk om de huidige contributie te handhaven. De voorzitter laat in een overzicht duidelijk zien dat, als wij deze verhoging niet zouden doorvoeren, we financieel alleen maar verder achteruit zullen gaan. Dat kan niet de bedoeling zijn. Alle leden die aanwezig zijn op deze vergadering zijn het daar mee eens.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Alleen wethouder Bakker laat weten dat voor dit jaar een budget is vrijgemaakt van € 12.000,- voor de bloembakken in alle kerkdorpen.

De vergadering wordt gesloten en we praten nog enkele uurtjes na met een hapje en een drankje.

Klik hier voor het verslag van de ALV 2017